Piesaki bērnu pirmsskolas izglītības iestādē elektroniski!

Ar 2018. gada 1. martu stājas spēkā Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošie noteikumi Nr.SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi: http://www.olaine.lv/saistosie-noteikumi478), kuri nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un kārtību, kādā Olaines novada pašvaldība sedz izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei vai reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.

Ar 2018.gada 1.martu pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novads, LV – 2114, pie pirmsskolas izglītības speciālista), iesniedzot pieteikumu atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā www.epakalpojumi.lv.

PIETEIKT BĒRNU PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ELEKTRONISKI

Svarīgi!

1. Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018.gada 28.februārim, būs pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģistrā ar 2018.gada 7.martu.

2. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz Pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas Pašvaldībā aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā citi pieteicēji.

3. Vecāki un aizbildņi portālā var veikt izmaiņas par izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi, vēlamo mācību uzsākšanas laiku un savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā. Vecāki portālā var arī anulēt pieteikumu.

4. Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos noteiktajiem ārpus kārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākam personīgi jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums (Saistošo noteikumu 4.pielikums) 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu, gadījumā, ja informācija nav pieejama pašvaldības datu bāzēs.

Aicinām izmantot jauno e-pakalpojumu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes speciālisti Mairu Ezermani (Zemgales iela 33, Olaine, 225.kab., tālr. 67146050, e-pasts: maira.ezermane@olaine.lv)