Vīzija, misija, mērķi

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

Vīzija:

Iestāde ir mūsdienīga, droša, atbalstoša un attīstoša vieta, ikvienam bērnam.

Misija:

Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,

Kas spēj mazam lielus spārnus dot.

                                                        (L. Kamare)

Mērķi:

 1. Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
 2. Mērķtiecīgi sekmēt izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei sabiedrībā.

Iestādes galvenie uzdevumi:

 1. Nodrošināt attīstošu, atbalstošu un mainīgu mācīšanās vidi pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;
 2. Īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un nodrošināt izglītojamo iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei;
 3. Radīt apstākļus jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu veidošanās procesam izglītojamiem, kas balstās uz pašvadītu mācīšanos ar prieku un mijiedarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem;
 4. Sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;
 5. Attīstīt izglītojamo emocionālās un sociālās prasmes, liekot pamatu vērtībās balstītu ieradumu veidošanai un pozitīvām savstarpējām attiecībām;
 6. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
 7. Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
 8. Sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), organizējot konsultācijas, lai nodrošinātu izglītojamā veiksmīgu sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
 9. Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;
 10.  Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.
 11. Nodrošināt katra bērna spējām atbilstošu kompetenču attīstību;
 12. Mērķtiecīgi nodrošināt izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu;
 13. Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;
 14. Īstenot speciālās pirmsskolas izglītības programmu saturu atbilstoši katra bērna speciālajām vajadzībām, izmantojot piemērotas koriģējošās iedarbības metodes un veidus;
 15. Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, attieksmju un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā;
 16. Radīt vidi, kas nostiprinātu un aizsargātu bērnu drošību un popularizētu veselīgu dzīvesveidu;
 17. Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos;
 18. Savā mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātnisko un individuālo pieeju.