Iestādes vērtības

ATBILDĪBA - atbildīga rīcība gan veselības jomā, gan izglītības jomā.

KATRS:

  • pienākumus pilda atbildīgi un rūpīgi, apzinoties, ka ar savu darbību ietekmē kopīgo iestādes darba rezultātu;
  • spēj pieņemt skaidrus un pamatotus lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
  • spēj atzīt savas kļūdas un uzņemties atbildību par tām;
  • apzinās savus pienākumus, rūpējas par bērnu, seko līdzi viņa izaugsmei, sasniegumiem.

Bērni iesaistās grupas noteikumu veidošanā un mācās uzņemties atbildību par savu rīcību un  savām personīgajām lietām.

Vecāki apzinās savus pienākumus, rūpējas par bērnu, seko līdzi viņa izaugsmei, sasniegumiem, veicina bērna interesi par apkārt notiekošo.

 

SADARBĪBA savstarpējā sadarbībā un kopā meklētajos risinājumos, mēs palīdzam sasniegt izvirzītos mērķus.

KATRS:

  • veido cieņā un koleģialitātē, savstarpējā uzticībā balstītas attiecības ar kolēģiem, izrāda iniciatīvu un elastību; sniedz informāciju par bērna attīstību un sasniegumiem;
  • orientējas uz bērna vajadzībām un spējām, ievēro bērnu tiesības un tiesiskās intereses;

Bērni sadarbojoties grupā, iesaistoties kopīgās aktivitātēs, gūst pieredzi. Mācās   lūgt palīdzību un palīdzēt citiem.

Vecāki sadarbojas ar iestādi, sniedz informāciju par bērna attīstību, ņem vērā iestādes speciālistu rekomendācijas, bērna vajadzību nodrošināšanai un sasniegumiem, piedalās izglītības procesā, korekcijas darbā,  atbalsta iestādes pasākumus.

 

VESELĪBA - lieta, kas raksturo katru no mums.

KATRS:

  • izprot un veicina  veselīgu, aktīvu dzīvesveidu;
  • veselības veicinošu un drošu paradumu izkopšana bērniem “Veselā miesā, vesels gars!”
  • rūpējas par drošu vidi;​

Bērni izprot veselīgu dzīvesveidu, iesaistās veselību veicinošās aktivitātēs,  mācās  saglabāt un novērtēt veselīgo.

Vecāki atbalsta veselību veicinošas  aktivitātes iestādē, ieteikumus bērnu veselības nostiprināšanā, ģimenē izkopj veselībai draudzīgus  ieradumus.