DOKUMENTI

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

         PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/2021NOLIKUMS.pdf

          PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/SN1_2018%20Olaines%20novada%20pasvaldibas%20pirmsskolas%20izglitibas%20nodrosinasanas%20funkcijas%20istenosanas%20kartiba.pdf

  • Olaines PII “Ābelīte” iekšējas kārtības noteikumi 

         PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/iekssejas%20kaartiibas%20noteikumi.pdf

  • KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „ĀBELĪTE” UN TĀS ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

         PDF formātā varat ielādēt šeit:                            /upload/files/kartiba_kada_nodrosinama_izglitojamo_drosiba.pdf

  • Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

        PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/infekcijas%20gadijumi.pdf

  • "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"   

            ​PDF formātā varat ielādēt šeit:                          /upload/files/izgl%C4%ABtibas%20procesa%20nodr_COVID__08_12_21.pdf

  • Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un izglītības iestāde informē izglītojamā likumisko pārstāvi, pašvaldību un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

       ​ PDF formātā varat ielādēt šeit:    /upload/files/Kartiba_registret_neierasanos.pdf

  • Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas, individuālā izglītības  plāna izstrādāšanas un īstenošanas kartībā

        PDF formātā varat ielādēt šeit:  /upload/files/specialo%20vajadzibu%20noteiksana_.pdf

 

 

        PDF formātā varat ielādet šeit:      /upload/files/jaunais%20paraugs%20baseina%20naudas%20atmaksai%282%29.pdf