Par mums

 

Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,

Kas spēj mazam lielus spārnus dot.

(L. Kamare)

OSPII “Ābelīte” realizē 9 licencētas programmas:


1) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem īstenošanai, programmas kods – 01015511;
2) speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods – 01015521;
3) speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015311;
4) speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015321;
5) speciālās pirmsskolas programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods – 010105611;
6) speciālās pirmsskolas mazākumtautību programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015621;
7) speciālās pirmsskolas programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015811;
8) speciālās pirmsskolas mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods – 01015821;
9) pirmsskolas izglītības programma, programmas kods – 01011111.

Bērni licencēto programmu ietvaros apgūst peldētapmācību, ritmiku un mazākumtautību bērni arī valsts valodu.

 

Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pedagogi un citi speciālisti:

 • pirmsskolas skolotāji,
 • sporta skolotājs,
 • mūzikas skolotāja,
 • logopēdes,
 • speciālie pedagogi,
 • medicīnas māsa,
 • vadītājas vietniece metodiskajā darbā.

Mēs lepojamies ar jaukajām iestādes tradīcijām:

 •   Zinību diena
 •  Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo
 •   Latvijas dzimšanas diena, bērnudārza dzimšanas diena un bērnu dzimšanas dienas
 •   Leļļu teātri un koncerti bērniem
 •   Veselības, sporta  dienas
 •   Tematiskās izstādes
 •    Piedalīšanās pilsētas un novada rīkotajos pasākumos
 •   Mātes dienas 
 •   Izlaidums  

Olaines speciala pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”   īsteno pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas, fiziskās, jauktiem un garīgās attīstības traucējumiem. 

Kopā ir  licencētas 9 izglītības programmas. Šo programmu ietvaros notiek piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei un mazākumtautību bērni apgūst arī valsts valodu.

Bērni licencēto programmu ietvaros apgūst peldētapmācību, ritmiku. Mācību valodas: latviešu, krievu.

 OSPII “Ābelīte” darbojas 10 grupas: Rūķīši, Bruņurupucīši, Zvirbulīši, Mārītes, Ezēni,  Bitītes, Zvaigznītes, Cālīši, Sēnītes, Lāsītes. 

Katrai grupai ir atsevišķa guļamistaba. Iestādē ir   ēdamzāle, mūzikas zāle, sporta zāle, peldbaseins, fizioterapijas zāle, 4 logopēdiskie kabineti, 2 speciālo pedagogu kabineti, latviešu valodas kabinets, psihologa kabinets, sporta nojume un laukums, pastaigu laukumi ar nojumēm. 

Pirmsskolas izglītības programma un speciālā izglītības programmas saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus– individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību atbilstoši bērna spējām, veselībai.

Ar bērniem  strādā: logopēds, speciālais pedagogs, fizioterapeits, ritmikas skolotāja, sporta skolotājs, peldēšanas treneris, psihologs, mūzikas skolotāja, latviešu valodas skolotāja - ar  mazākumtautību bērniem.

Pie mums:

- vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;

- bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām pusēm;

- visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;

- katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā bērna potenciālu;

- grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, un strādā komandā, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus ;

- komanda strādā radoši un  aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.

Iestādē grupas strādā no 7.00 līdz 19.00.