Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” dalās pieredzē

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana jau no nākamā mācību gada ir izaicinājums ikvienai izglītības iestādei, tostarp arī pirmsskolai un jo īpaši - realizējot mācību programmas, kas skar speciālās izglītības jomu. Jaunās pirmsskolas vadlīnijas paredz mācību saturu īstenot ar jaunu mācīšanās pieeju – mācīšanos iedziļinoties. Jaunais mācību modelis paredz veicināt bērnos radošumu, toleranci, mācīt sociālās attiecības – saprast un pieņemt, ka cilvēki ir dažādi, attīstot katrā bērnā pašapziņu un pašnovērtējumu, arī emocionālo inteliģenci.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” kolektīvs jau šajā mācību gadā ir spēris lielus soļus jaunā mācību satura realizēšanas virzienā un iesaistījies pārmaiņu procesos. Iestādes administrācija, plānojot tālākās attīstības vajadzības, ļoti laicīgi – iepriekšējā mācību gadā, uzsāka darbu pie esošo resursu rūpīgas izvērtēšanas un plāna sastādīšanas, kā pakāpeniski un mērķtiecīgi ieviest kompetenču pieejas elementus iestādes ikdienas pedagoģiskajā darbā. Pedagogi visa mācību gada garumā apmeklēja kursus un seminārus, kuros guva izpratni un uzdrīkstēšanos ieviest pārmaiņas savā grupā. Jaunās vēsmas tika realizētas pakāpeniski – jūlijā grupām tika iegādāti ērti un mobili plaukti, no augusta bērni tika mudināti krietni patstāvīgāk rosīties ēdamzālē, savukārt septembrī grupu komandas uzsāka iekārtot mācību centrus.

Kopējā darba rezultāts bija uzdrīkstēšanās 27. martā dalīties savā pieredzē ar Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem pasākumā “Ceļā uz...”. Grupu pedagogi I. Kalniņa un T. Švāne dalījās savās atziņās, ar kādiem izaicinājumiem un atklājumiem sastopas pedagogi, iekārtojot vidi bērniem ar speciālajām vajadzībām. Demonstrējot prezentācijas par centru izveidi un materiālās bāzies izvietojuma principiem, skolotājas uzsvēra, ka mērķtiecīgas vides sakārtošana palīdz stiprināt bērnu kognitīvo, sociāli–emocionālo un morālo attīstību. Plānojot aktivitātes, ir svarīgi izzināt bērnu intereses, lai praktiskā darbošanās viņiem vienlaicīgi sagādātu prieku un nodrošinātu vajadzības, kas savukārt garantē bērna attīstību kopumā. Skolotāja H. Šohina un “Zvirbulīšu” grupas bērni uzņēma viesus atklātajā nodarbībā, kurā dominēja jauno pieeju raksturojošas metodes un paņēmieni. Pēc nodarbības skolotāja iepazīstināja klātesošos ar jaunās plānošanas aprobāciju, kura iestādē tiek realizēta četrās grupās. Viesiem bija iespēja noskatīties arī pedagogu filmēto materiālu “Es mācos darīt pats!” par bērnu patstāvīgo darbošanos jaunizveidotajos centros. Pasākuma noslēgumā ciemiņi iepazinās ar iestādes vidi un bērnu pašapkalpošanās prasmēm iestādes ēdnīcā.

Kā pasākuma kvalitātes novērtējums bija Olaines pašvaldības piedāvājums analogu iespēju radīt arī Pierīgas novadu izglītības iestāžu pārstāvjiem. Un jau pēc mēneša - 25. aprīlī “Ābelīte” durvis vēra ciemiņiem no Ikšķiles, Salaspils, Daugmales, Ķekavas un Garkalnes novadiem. Savus novadus pārstāvēja gan Izglītības nodaļu pārstāvji, gan iestāžu vadītāji, gan arī pedagogi. Šoreiz klātesošos uzrunāja un pieredzē dalījās arī iestādes psiholoģes I. Dvarjona un N. Borisova ar lekciju par bērnu emocionālās audzināšanas nozīmīgumu jaunās pieejas kontekstā. Psiholoģes vērsa klausītāju uzmanību emocionālās inteliģences ieaudzināšanas svarīgumam un nozīmei izaicinājumu pārvarēšanā visā turpmākajā bērna dzīvē. Šis būtiskais akcents bērnu audzināšanā ir svarīgs un ļoti aktuāls visā pasaulē un tieši šobrīd.

Abi pasākumi vēlreiz apliecināja, ka šis mācību gads ir lielā mērā izmainījis skolotāju skatījumu gan uz mācību procesu kopumā, gan uz vides un attieksmes milzīgo nozīmi bērna kā indivīda prasmju un potenciāla attīstībā.